Xây dựng nông thôn mới

BÁO CÁO Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận Xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

BÁO CÁO Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận Xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU

BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU

THÔNG BÁO Niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

THÔNG BÁO Niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Hoằng Quý đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu

Hảo Bắc trên con đường xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu

Hảo Bắc trên con đường xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu

THÔN HẢO NAM - CÔNG NHẬN THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

THÔN HẢO NAM - CÔNG NHẬN THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

tuyên truyền nông thôn mới

tuyên truyền nông thôn mới

THÔN HẢO NAM - CÔNG NHẬN THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

THÔN HẢO NAM - CÔNG NHẬN THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Xây dựng thôn kiểu mẫu

Xây dựng thôn kiểu mẫu

Toàn dân chung sức nâng cao chất lượng xã Nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao năm 2023

Toàn dân chung sức nâng cao chất lượng xã Nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao năm 2023

Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới

Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới