Xây dựng Đảng

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy

Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy

Bầu cử trưởng thôn 2022-2025

Bầu cử trưởng thôn 2022-2025

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12- NQQ/TW; Quy định số 69- QĐ/TW; Kết luận số 35- KL/TW của Bộ chính trị Khóa XVIII

nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, Quy định số 69-QĐ/TW, và kết luận số 35- KL/TW của bộ chính trị khóa XIII.

Đại hội chi bộ

Đại hội chi bộ

Đại hội chi bộ

Đại hội chi bộ

Công tác Điều động, luân chuyển cán bộ xã Hoằng Quý

Công tác Điều động, luân chuyển cán bộ xã Hoằng Quý

Luân chuyển cán bộ

Luân chuyển cán bộ

Luân chuyển cán bộ

Luân chuyển cán bộ

Bài tuyên truyền kỉ niệm 67 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Hoằng Quý ( 8/11/1954- 8/11/2021)

Bài tuyên truyền kỉ niệm 67 năm ngày thành lập Đảng bộ xã Hoằng Quý ( 8/11/1954- 8/11/2021)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt triển khai thực hiện các quy định của BCH Trung ương, các nghị quyết, quyết định của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư khóa XIII

Ngày 19/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, các nghị quyết, quyết định của của Bộ Chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư khóa XIII.

Thao giảng Giảng viên lý luận chính trị cụm III năm 2021 tại huyện Hoằng Hóa.

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
12