Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Bà Nguyệt

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Bà Nguyệt

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Ông Đảng

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Ông Đảng

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Bà Nhi

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Bà Nhi

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Bà Định

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Bà Định

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Ông Hà

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Ông Hà

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Ông Thái

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Ông Thái

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Ông Quân

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Ông Quân

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Ông Quyền

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Ông Quyền

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Ông Tuấn

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Ông Tuấn

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Ông Sáng

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Ông Sáng

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Ông Đăng

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Ông Đăng

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Bà Phan Thị Thanh

Công khai xin lỗi người dân trong giải quyết TTHC Bà Phan Thị Thanh
12