Phổ biến tuyên truyền

QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Tổ hòa giải cở sở thôn Hảo Bắc

QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Tổ hòa giải cở sở thôn Hảo Bắc

Bài Tuyên truyền Luật khiếu nại

Bài Tuyên truyền Luật khiếu nại

KẾ HOẠCH Tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn, quyết định trực tiếp trên địa bàn xã Hoằng Quý năm 2024

KẾ HOẠCH Tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn, quyết định trực tiếp trên địa bàn xã Hoằng Quý năm 2024

Tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn, quyết định và tham gia ý kiến trên địa bàn xã Hoằng Quý năm 2024

Tổ chức công khai thực hiện những nội dung dân bàn, quyết định và tham gia ý kiến trên địa bàn xã Hoằng Quý năm 2024

Dự án 2 chương trình mục tiêu QGGN

Dự án 2 chương trình mục tiêu QGGN

Kế hoạch thực hiện Dự án 2 mô hình giảm nghèo

Kế hoạch thực hiện Dự án 2 mô hình giảm nghèo

PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC TRONG DỊP HÈ

PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC TRONG DỊP HÈ

XÃ HOẰNG QUÝ TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ TRI ÂN CHIẾN SĨ ĐIỆN BIÊN

XÃ HOẰNG QUÝ TỔ CHỨC THĂM VÀ TẶNG QUÀ TRI ÂN CHIẾN SĨ ĐIỆN BIÊN

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 49 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2024)

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 49 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2024)

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ DUY TRÌ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI XÃ HOẰNG QUÝ

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ DUY TRÌ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI XÃ HOẰNG QUÝ

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT, DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ, DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT

QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Tổ hòa giải cở sở thôn Sao Vàng 1

QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Tổ hòa giải cở sở thôn Sao Vàng 1